"เราจะเป็นผู้นำด้านขนมขบเคี้ยวจากธัญพืช,น้ำผลไม้
และน้ำผลไม้ผสมวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ผ่าน
การแปรรูปตามหลักวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า คู่ควรต่อการบริโภค ระดับชาติและนานาชาติ"

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดให้สามารถเก็บได้ โดยไม่จำเป็นต้องใส่สารกันเสีย

สรรหา และเลือกใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต

ช่วยเหลือตอบแทนสังคมและบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

พัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญสานึกถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยตามมาตรานโลก เพื่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ